Πρόοδος

Λίστα Παραδοτέων

1.WP 1 Εθνική έκθεση για την υφιστάμενη κατάσταση της μαθητείας στον τομέα του Τουρισμού (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία)-Καλές Πρακτικές στην Ευρώπη
D1.1 3 Εθνικές Εκθέσεις

Ελληνική Εθνική Έκθεση
Ιταλική Εθνική Έκθεση (στα Αγγλικά)
Ισπανική Εθνική Έκθεση (στα Αγγλικά)
D1.2 Έκθεση καλών Πρακτικών
Έκθεση καλών Πρακτικών
D1.3
Συγκεντρωτική Έκθεση

2. Σύντομα