Ιδέα

Το έργο “Development of Partnerships through Intermediary Platforms for the support of WBL/Apprenticeship schemes in Tourism”-με ακρωνύμιο WBLTour στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, τοπικών φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και κοινωνικών εταίρων με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας, μέσω στοχευμένων και υψηλού επιπέδου δράσεων από φορείς ΕΕΚ και πρακτικών βασισμένων στην εργασία στον κλάδο του Τουρισμού.

 • Ημερομηνία Έναρξης του έργου: 1/11/2017
 • Ημερομηνία λήξης του έργου: 31/10/2019
 • Συνολική διάρκεια του έργου: 24 μήνες

Στόχοι

 • Δημιουργία αποτελεσματικών σχημάτων συνεργασίας μεταξύ φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιχειρήσεων, επαγγελματικών συμβούλων, τοπικών αρχών και κοινωνικών εταίρων με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας στον κλάδο του τουρισμού.
 • Δημιουργία «συνεργασιών» στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίες θα διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων μαθητείας.
 • Προετοιμασία ενός καταλόγου πρακτικών μαθητείας υψηλού επιπέδου στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίες θα βασίζονται στις «καλές πρακτικές» αρχικής και συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δράσεις

 • Διενέργεια μιας μελέτης για τη μαθητεία στον τομέα του τουρισμού στις 3 συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) και δημιουργία ενός καταλόγου Καλών Πρακτικών μαθητείας στην Ευρώπη,

 • Ορισμός και ανάλυση 3 επαγγελματικών προφίλ στον κλάδο του τουρισμού και καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών τους, Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για τη μαθητεία για τα τρία επιλεγέντα επαγγελματικά προφίλ,

 • Ανάπτυξη τριών συστημάτων συνεργασίας (intermediary platforms), με σκοπό την υλοποίηση και υποστήριξη σχημάτων μαθητείας (ένα σε κάθε συμμετέχουσα στο έργο χώρα), με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ: (α) των ωφελούμενων, (β) των εταίρων του έργου και (γ) άλλων ενδιαφερόμενων μερών (παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιους φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς εταίρους κτλ.) στην Ευρώπη,

 • Δημιουργία μιας on-line εφαρμογής για την υποστήριξη των συστημάτων συνεργασίας μεταξύ των ωφελούμενων του έργου, των ενδιαφερόμενων μερών και του εταιρικού σχήματος,

 • Πιλοτική εφαρμογή και παρακολούθηση δράσεων μαθητείας στις 3 συμμετέχουσες χώρες (3 ωφελούμενοι ανά χώρα, συνολικά 9 ωφελούμενοι),

 • Δράσεις δημοσιότητας του έργου: διοργάνωση 3 ενημερωτικών εκδηλώσεων, μία σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και διοργάνωση μιας Τελικής Εκδήλωσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου,

 • Δράσεις αξιολόγησης του έργου.